Partner projekta

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

Povijest Grafičkog fakulteta

Razvoj visokoškolskog obrazovanja grafičara

Kontinuirani razvoj visokoškolskog obrazovanja grafičara na području Republike Hrvatske se može pratiti od pedesetih godina 20. stoljeća kada je, 1951. godine, Grafički tehnikum započeo s obrazovanjem grafičkih tehničara što je bio poticaj pokretanju inicijative za osnivanje Visoke grafičke škole u Zagrebu. Ova inicijativa rezultira donošenjem zakona o Višoj grafičkoj školi na kojoj prva generacija studenata započinje studij 1960. godine. Viša grafička škola 1979. godine postaje punopravni član Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. godine, najprije kao izvanredni, a od 1986. godine i kao redoviti studij, djeluje i Zajednički studij grafičke tehnologije čime, uz obrazovanje grafičkih inženjera, započinje i obrazovanje diplomiranih inženjera grafičke tehnologije.

Na ovim je temeljima 1990. godine osnovan i Grafički fakultet čija je osnovna djelatnost obrazovanje grafičkih inženjera i diplomiranih inženjera grafičke tehnologije, a od 2000. godine djeluje i prvi poslijediplomski znanstveni studij Grafičko inženjerstvo.

Grafički fakultet
Bolonjski proces

Novi nastavni programi

U skladu sa zahtjevima bolonjskog procesa, Grafički fakultet je izradio nove nastavne planove i programe te, temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2005. godine, započinje izvođenje Preddiplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda te Diplomskog sveučilišnog studija grafičke tehnologije također za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda. Temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 2007. godine, započinje izvođenje Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda za smjerove: Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda.
Grafički fakultet danas

Ustrojstvo Grafičkog fakulteta

Na Grafičkom fakultetu danas djeluje šest katedri: 

Uz katedre, na Grafičkom fakultetu djeluju i ustrojbene jedinice zajedničkih administrativnih i stručnih poslova: Tajništvo fakulteta (s podjedinicama: Ured dekana, Studentska referada, Ured za međunarodnu suradnju, Služba za informacijske sustave i Opća služba), Računovodstveno-financijska služba i Knjižnica.

Fakultetom upravlja dekan i Fakultetsko vijeće koje čine zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima, tri predstavnika zaposlenika izabranih u suradnička i nastavna zvanja, jedan predstavnik zaposlenika koji nije izabran u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, suradnička ili nastavna zvanja te predstavnici studenata.

Nastava na Grafičkom fakultetu je organizirana na trogodišnjem (180 ECTS) Preddiplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda, dvogodišnjem (120 ECTS) Diplomskom sveučilišnom studiju grafičke tehnologije za smjerove: Tehničko-tehnološki i Dizajn grafičkih proizvoda i Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda za smjerove: Grafičko inženjerstvo i Oblikovanje grafičkih proizvoda (180 ECTS).